ផលិតផល

DripTape

វ៉ាល់បាល់អេសភី

វ៉ាល់ធារាសាស្ត្រ

ត្រង

Drippers និង Sprinkler

វ៉ាល់ខ្នាតតូចនិងបំពង់បង្ហូរទឹក

Clamp Saddle

វ៉ាល់ត្រួតពិនិត្យធារាសាស្ត្រ

អេរីវ៉ាល់

ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំជីវ៉ាន់តារី

បំពង់ស៊ីម៉ងត៍អេសភីអេលហ្វីតនិងបំពង់បង្ហូរទឹក

ឧបករណ៍និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត